Hantering av personuppgifter

Inledning – vad är personuppgifter?
Vid kontakter med Norrland Spas AB förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Norrland Spas AB är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via
www.norrlandspas.se. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Norrland Spas AB tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Norrland Spas allmänna bestämmelser om personuppgifter
De allmänna bestämmelserna innebär att Norrland Spas AB alltid behandlar personuppgifter med respekt för den personliga integriteten och att Norrland Spas AB strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Personuppgifter som kan anses känsliga (till exempel personnummer) behandlas bara om starka skäl finns. Norrland Spas AB lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför Företaget om det står klart att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

Insamling av personuppgifter
Vanligtvis kan www.norrlandspas.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Däremot används så kallade cookies vid besök på www.norrlandspas.se (se nedan). Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Norrland Spas AB via hemsidan. Norrland Spas AB kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till Norrland Spas via brev, e-post, telefon eller genom att Norrland Spas AB får uppgifter från offentliga register.

Ändamål
Norrland Spas AB samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst (eller liknande) som berörd person har begärt. Norrland Spas AB behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Samtycke
Norrland Spas AB strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Norrland Spas AB kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Marknadsföring
I de fall personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring (DM) anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som motsätter sig att personuppgifter används för DM har rätt att skriftligen anmäla detta till Norrland Spas AB och att därefter slippa få DM.

Vid all DM matchar Norrland Spas AB personuppgifter mot spärregister för DM (per post, e-post, telefon eller liknande). Marknadsföring via e-post sker bara när berörd person i förväg har lämnat sitt medgivande. På e-postmeddelandena finns en länk där man kan anmäla att man ej längre vill få marknadsföring via e-post.

Överlämnande av personuppgifter
Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag/ samarbetspartner, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt. När sådant överlämnande sker lämnar Norrland Spas AB direktiv om hur den mottagande parten skall behandla personuppgifterna och om sekretess.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå sker görs först en särskild undersökning av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

Säkerhet
Norrland Spas AB vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring
Norrland Spas AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.

Rätt att få information och rättelse
Var och en har rätt att efter begäran en gång per år kostnadsfritt få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Norrland Spas AB. Om sådana personuppgifter finns hos Norrland Spas AB får berörd person efter begäran information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen skall göras skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter. Norrland Spas AB skickar svar till den adress som finns registrerad hos Norrland Spas AB. Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Norrland Spas AB är skyldigt att vidta sådana åtgärder.

Länkning
Uppgifterna på denna sida gäller för Norrland Spas AB och för hemsidan www.norrlandspas.se, om inte annat uppges. I de fall denna hemsida innehåller länkar till andra hemsidor gäller uppgifterna ej för sådana hemsidor. Norrland Spas AB svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana hemsidor.

Ändringar av personuppgiftsbestämmelserna
Om det sker förändringar i Norrland Spas bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Bestämmelserna kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.